Regulamin sali zabaw "Świat Dziecka"

Regulamin korzystania z Sali zabaw znajdującej się w kompleksie Marina Jastarnia Apartamenty

BAWIALNIA

§1
Postanowienia ogólne

Regulamin określa warunki korzystania z sali zabaw znajdującej się w kompleksie Marina Jastarnia Apartamenty, należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej operowanego przez PortJastar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (zwana dalej „PortJastar”), ul. Grzybowska 2 lok. 82, 00-131 Warszawa.

1) Sala zabaw przeznaczona jest wyłącznie dla dzieci od lat 2-8;

2) Dzieci mogą przebywać na sali zabaw wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej;

3) Przed wejściem na salę zabaw dzieci i rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zdjęcia   obuwia oraz odzieży wierzchniej. W sali zabaw wszyscy przebywają w skarpetkach bądź w czystym obuwiu na zmianę;

4) Na sali zabaw dzieci bawią się bez okularów, biżuterii, zegarków, itp.;

5) Sala zabaw jest monitorowana tylko podglądem bieżącym, co nie zwalnia rodziców/opiekunów z obowiązku opieki nad dziećmi, pozostawienie dzieci bez opieki rodziców/opiekunów jest niedopuszczalne;

6) Na salę zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt;

7) Na Sali zabaw nie wolno śmiecić. Odpadki należy zabrać ze sobą;

8) Korzystanie z urządzeń zabawowych i przebywanie na Sali zabaw może się odbywać w godzinach od 9:00 do 21:00;

9) Na sali zabaw można korzystać tylko i wyłącznie z urządzeń stanowiących wyposażenie sali zabaw.  Zabrania się dewastowania urządzeń zabawowych;

10) W związku z zagrożeniem zdrowia i urazami niedopuszczalne jest:

– korzystanie z urządzeń w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;

– wspinanie się po zewnętrznych ścianach – siatkach konstrukcji;
– skakanie ze zjeżdżalni oraz poruszanie się po nich w kierunku przeciwnych do zjeżdżania;
– niszczenie konstrukcji, zabawek lub elementów wystroju;
– jedzenie, picie, żucie gumy podczas zabawy, gdyż może to grozić zadławieniem

11) Na salę zabaw zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających, a także leków zaburzających sprawność psychofizyczną;

12) Na sali zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, w tym e-papierosów;

13) Korzystanie ze wszystkich urządzeń w sali zabaw musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją oraz w sposób niezagrażający użytkownikom oraz nienarażający urządzeń na uszkodzenia;

14) Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu. Należy natychmiast zgłaszać do Biura Marina Jastarnia zauważone usterki, uszkodzenia itp., a także nie korzystać lub zaprzestać korzystanie z takich urządzeń.  Operator PortJastar nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na osobach i mieniu osób korzystających z sali zabaw, powstałych bez wyłącznej winy operatora PortJastar.

15) Korzystanie z poszczególnych urządzeń winno być dostosowane do rozwoju dziecka. Oceny winien dokonać rodzic/opiekun dziecka.

16) Osoby naruszające niniejszy Regulamin, zarówno dzieci, jak i rodzice/opiekunowie, mogą zostać zmuszone do opuszczenia sali zabaw.

TELEFONY ALARMOWE:

Straż Pożarna 998   Policja 997   Pogotowie ratunkowe  999 

Ogólny nr ratunkowy (z telefonu komórkowego) 112

 

Biuro Marina Jastarnia  Apartamenty

666-08-08-08 czynne w godzinach 9.00-11.00 i 16.00-19.00

 

Z poważaniem,
PortJastar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

 

Kontakt
Marina Jastarnia Apartamenty
ul. Floriana Ceynowy 13
84-140 Jastarnia

Rezerwacje/Wynajem (9.00-18.00)
+48 666 08 08 08
wynajem@marinajastarnia.pl Marketing
+48 500 005 114
na terenie obiektu
Akceptujemy karty płatnicze:

ZOBACZ INNE NASZE OBIEKTY
Marina Jastrzębia Góra Apartamenty Odyseusz Jastarnia