Regulamin rezerwacji

Regulamin wynajmu i rezerwacji apartamentów

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu apartamentów oferowanych na stronie: www.marinajastarnia.pl. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy najmu apartamentu między: PortJastar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (zwana dalej „PortJastar”), ul. Władysława Reymonta 16, 80-290 Gdańsk, a Klientem na warunkach określonych w Regulaminie i cenniku.
 3. Osobą wynajmującą apartament może być jedynie osoba posiadająca ukończone 18 lat i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

§2
Umowa najmu

 1. Umowa zawarta pomiędzy PortJastar, a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie najem apartamentu . Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Klienta. Basen, siłownia  i place zabaw to dodatkowa atrakcja nie wliczona w cenę, ale z możliwością korzystania bezpłatnie  dla klientów Marina Jastarnia Apartamenty.
 2. W cenę najmu wliczone są opłaty za media (gaz, prąd, woda).
 3. Poza opłatą za wynajem za każdy dzień wynajmu apartamentu, pobierana jest opłata opłata miejscowa (tzw. klimatyczna), zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami.
 4. PortJastar nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej oraz w niniejszym Regulaminie. Wszystkie apartamenty są umeblowane i posiadają aneksy kuchenne.

 

§3
Rezerwacja

 1. Rezerwacji można dokonać  telefonicznie pod nr 666-08-08-08 lub wysyłając e-mail na adres: wynajem@marinajastarnia.pl oraz osobiście w biurze, na terenie obiektu przy ulicy Ceynowy 13, 84-140 Jastarnia.
 2. Rezerwacja najmu apartamentu wymaga wpłacenia w przeciągu 12 godzin od momentu jej potwierdzenia 50% opłaty za najem apartamentu za cały zarezerwowany pobyt, co stanowi kaucję rezerwacyjną (zadatek). Niedokonanie tej wpłaty spowoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 3. Dodatkowo w przypadku dokonania rezerwacji telefonicznie, zobowiązany jest do jej potwierdzenie drogą mailową, najpóźniej w ciągu 12 godzin.
 4. Cena za najem apartamentu przez cały okres pobytu Klienta jest stała, zgodnie z warunkami rezerwacji i nie ulega zmianie również w przypadku skrócenia pobytu z przyczyn zależnych od Klienta.
 5. W niektórych przypadkach wartość kaucji rezerwacyjnej (zadatku) może wynosić 100% wartości opłaty za najem apartamentu. W szczególności PortJastar zastrzega sobie taką możliwość w przypadku rezerwacji ostatniego dostępnego apartamentu lub w przypadku pobytu krótszego niż 2 dni.

W celu dokonania rezerwacji należy podać:

– datę planowanego przyjazdu oraz długość pobytu;

– planowaną godzinę przyjazdu;

– liczbę osób w apartamencie (osoby dorosłe oraz dzieci, podając ich wiek dzieci);

– imię i nazwisko osoby rezerwującej;

– numer telefonu;

– adres e-mail;

– dane do faktury, jeśli będzie wymagana;

 1.  Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji, do klienta zostaje przesłane potwierdzenie dokonania rezerwacji wraz z danymi do wpłaty kaucji rezerwacyjnej w wysokości 50% opłaty za najem apartamentu za cały zarezerwowany okres pobyt, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu. Dokonanie tej opłaty stanowi gwarancje rezerwacji pobytu. Kaucja rezerwacyjna jest bezzwrotna zgodnie z §5 niniejszego regulaminu.
 2. Zapłata za całość okresu najmu apartamentu nie może nastąpić później niż w chwili rozpoczęcia najmu, chyba, że co innego wynika z oferty lub szczególnych warunków rezerwacji przekazanych Klientowi przed jej dokonaniem.

§4
Gwarancja rezerwacji:

 1. Zapłata kaucji rezerwacyjnej, zgodnie z § 3 Regulaminu, stanowi wyłączną podstawę do dokonania rezerwacji najmu apartamentu przez PortJastar.
 2. Rezerwacja niepotwierdzona wpłatą kaucji rezerwacyjnej w ciągu 12h, zostaje automatycznie anulowana przez system rezerwacji wynajmu.

 

§5
Warunki anulacji

 1. Zarezerwowany termin i okres najmu apartamentu jest wiążący dla obu stron.
 2. W przypadku skrócenia pobytu przez Klienta PortJastar nie zwraca wpłaconych środków.
 3. W przypadku skrócenia najmu z przyczyn niezależnych od PortJastar, opłaty za niewykorzystany najem nie podlegają zwrotowi.
 4. Po dokonaniu rezerwacji zmiana lub anulacja zarezerwowanego terminu najmu apartamentu nie jest możliwa.

 

§6
Zmiana ceny

Cena ustalona przy rezerwacji nie ulega zmianie, bez względu na jakiekolwiek okoliczności (np. brak dostępu do basenu, siłowni i placów zabaw)

§7
Zmiana ceny

 1. W sytuacji, kiedy PortJastar z przyczyn niezależnych od siebie nie może wykonać wynająć apartamentu w zarezerwowanym przez Klienta terminie, zwróci Klientowi całość wpłaconej kwoty tytułem opłaty za najem lub za zgodą Klienta wystawi Voucher na kwotę odpowiadającą wysokości zwracanej opłaty.
 2. PortJastar zobowiązuje się do przekazania Vouchera Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej i do przyjmowania go do realizacji wyłącznie w obiekcie PortJastar.
 3. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
 4. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
 5. PortJastar nie ponosi odpowiedzialności za Voucher, który został utracony lub uszkodzony, po jego przekazaniu Klientowi.
 6. Voucher może być odstąpiony osobie trzeciej w celu wykorzystania go przez tę osobę w obiekcie PortJastar. PortJastar nie jest zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek ewentualnych zobowiązań publicznoprawnych ani cywilnych związanych z odstąpieniem Vouchera osobie trzeciej. Osobie trzeciej nie przysługują żadne dodatkowe uprawnienia ponad te, które przysługują zbywcy (Klientowi) z tytułu posiadania Vouchera. W stosunku do osoby trzeciej, która nabyła Voucher od Klienta, mają zastosowanie wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności niniejszego paragrafu. W przypadku zbycia Vouchera, dla jego ważności zbywca (Klient) zobowiązany jest do poinformowania PortJastar o tym fakcie minimum na dzień przed rozpoczęciem najmu apartamentu opłacanego przy wykorzystaniu Vouchera.
 7. Przy realizacji Vouchera Klientowi nie przysługuje prawo do otrzymania reszty niewykorzystanej kwoty, na którą opiewa Voucher, gdy wartość opłaty za najem jest niższa niż wartość Vouchera.
 8. Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub kartą kredytową zgodnie z zasadami rezerwacji, gdy wartość opłaty za najem jest wyższa od wartości przedstawionego Vouchera.
 9. Termin ważności Vouchera widnieje na Voucherze. Nie może być jednak dłuższy niż 12 miesięcy od daty wystawienia Vouchera.
 10. Klient przed dokonaniem rezerwacji zobowiązany jest powiadomić PortJastar, iż opłata za najem apartamentu zostanie pokryta Voucherem.
 11. PortJastar ma prawo odmówić zrealizowania Vouchera gdy:

a) upłynął termin ważności Vouchera,

b) lub posługuje się nim osoba nieuprawniona.

 

Z poważaniem,
PortJastar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

 

Regulamin pobytu

Regulamin pobytu w Marina Jastarnia Apartamentach

§1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki korzystania i pobytu w apartamentach wynajmowanych od PortJastar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (zwana dalej „PortJastar”), ul. Władysława Reymonta 16, 80-290 Gdańsk.
 2. Dokonanie rezerwacji apartamentu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Definicje:

Obiekt – zespół budynków położony w Jastarni przy ul. Ceynowy, zwany również „Marina Jastarnia Apartamenty”, w których znajdują się apartamenty należące lub operowane przez PortJastar, a także pozostałe apartamenty nie zarządzane przez PortJastar oraz basen, bawialnia oraz inne części tych budynków, a także znajdujące się obok tych budynków plac zabaw, siłownia, parking i ciągi komunikacyjne, zarządzane łącznie przez wspólnotę mieszkaniową.

Klient – osoba wynajmująca apartament należący lub operowany przez PortJastar.

Gość – Klient oraz osoby, które przebywają wraz z Klientem w wynajmowanym przez niego apartamencie, zgodnie z dokonaną rezerwacją apartamentu.

Atrakcje – zniżki na sporty wodne, rowery –w zależności od dostępności, animacje w wybranych terminach–potwierdzone mailowo

§2
Okres najmu apartamentu

 1. Zarezerwowany apartament jest dostępny dla Klienta najwcześniej od godziny 16:00 pierwszego dnia zarezerwowanego okresu najmu apartamentu do godziny 10:00 ostatniego dnia zarezerwowanego okresu najmu apartamentu.
 2. W przypadku niestawienia się klienta w obiekcie w dniu przyjazdu i opłacenie całości pobytu w tym dniu, rezerwacja zostaje anulowana, a zadatek pozostaje u operatora.
 3. Wcześniejszy przyjazd, w oparciu o bieżącą dostępność apartamentów, jest możliwy wyłącznie w przypadku wcześniejszego uzgodnienia tego z biurem  pod  nr tel. 666-08-08-08.
 4. Późniejszy wyjazd: w oparciu o bieżącą dostępność apartamentów, musi być uzgodniony z pracownikiem recepcji i potwierdzony mailem za dodatkową opłatą:
  • Przedłużenie okresu najmu do 12:00 ostatniego dnia zarezerwowanego pobytu – opłata w wysokości 100 PLN

 §3
Meldowanie i zasady odbioru kluczy

 1. Procedura zameldowania wymaga okazania przez Klienta ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz podania numeru karty kredytowej i daty jej daty ważności.
 2. Na okres najmu apartamentu, najpóźniej w dniu przyjazdu Klienta, pobierana jest od Klienta kaucja, jako zabezpieczenie za powierzony, w pełni wyposażony apartament.
 3. Kaucja pobierana jest w postaci blokady kwoty na karcie kredytowej, a w przypadku braku karty kredytowej PortJastar ma prawo poprosić o Klienta o depozyt gotówkowy.
 4. Wysokość kaucji wynosi od 300 do 1000 PLN, w zależności od wielkości apartamentu.
 5. Kaucja zostaje zwrócona po zakończeniu pobytu, z zastrzeżeniem §8 niniejszego Regulaminu.

Stawki kaucji:

– apartament 1 pokojowy (2 osoby) – 300zł

– apartament 2 pokojowy (3 osoby) – 500zł

– apartament 2 pokojowy (4 osoby) – 500 zł

– apartament 3 pokojowy (6 osób) – 700 zł

– apartamenty 2 poziomowe (5-6 osób) – 700 zł, (7- 8 osób) -1000 zł

 1. PortJastar zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klienta, który:
  • nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu,
  • odmawia złożenia depozytu gotówkowego, bądź odmawia podania nr karty i daty jej ważności jako zabezpieczenie,
  • znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub też w takim stanie są inni Goście,
  • podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin lub inne Regulaminy obowiązujące na terenie Obiektu.
 2. W przypadku przyjazdu większej liczby Gości do zarezerwowanego apartamentu, niż ta, która była zgłoszona przy dokonywaniu rezerwacji, lub w liczbie przekraczającej pojemność zarezerwowanego apartamentu, okoliczność taka uznawana będzie za złamanie warunków Regulaminu Rezerwacji i skutkować będzie jej anulowaniem oraz utratą wcześniej wpłaconych środków przez Klienta.
 3. Godziny otwarcia biura – Marina Jastarnia Apartamenty, ul. Ceynowy, 84-140 Jastarnia: codziennie w godz. : 09:00 – 11:00, 16:00 – 18:00
 4. Przyjazd późniejszy, poza godzinami pracy biura, jest możliwy za zgodą pracownika PortJastar, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr tel. 666-08-08-08, dokonanym przed godz. 16:00 dnia planowanego rozpoczęcia najmu apartamentu i wiąże się z dodatkową opłatą , zgodnie z poniższym cennikiem:

Przyjazd:
16:00-19:00 Bezpłatnie
19:00-21:00 Opłata 50 PLN
po 21:00- Opłata 150 PLN
Wyjazd:
8:00-10:00 Bezpłatnie

 1. Klient przed rozpoczęciem najmu apartamentu zobowiązany jest dokonać formalności meldunkowych i odebrać klucze do apartamentu. Czynności te dokonywane są w godzinach pracy biura, z zastrzeżeniem ust. 9.
 2. Wydanie kluczy do apartamentu nastąpi po uiszczeniu opłaty za cały zarezerwowany okres najmu apartamentu, z uwzględnieniem wcześniej wpłaconej kaucji rezerwacyjnej (zadatku).

§4
Parkowanie pojazdów

 1. Do każdego apartamentu przysługuje wyłącznie jedno płatne miejsce postojowe na otwartym niestrzeżonym parkingu, w miarę dostępności, na placu wewnętrznym lub zewnętrznym. Każde kolejne miejsce postojowe na wyżej wskazanym parkingu w ramach jednego apartamentu, może być udostępnione po uprzednim uzgodnieniu dostępności z PortJastar i uiszczeniu opłaty 100 PLN /doba.
 2. Goście zobowiązani są do parkowania zgodnie z wydaną podczas meldowania kartą parkingową, na miejscu wskazanym przez personel.

§5
Zabezpieczenie obiektu

 1. Parking ma charakter otwarty, nie jest strzeżony, ani też monitorowany.
 2. Ochrona, jeśli jest w danym czasie w Obiekcie, nie sprawuje pieczy i nie odpowiada za pojazdy oraz inne rzeczy Gości znajdujące się na terenie Obiektu, w tym w apartamentach.
 3. PortJastar nie jest zobowiązane do zamykania bramy wjazdowej na teren Obiektu, również w porze nocnej.
 4. Zewnętrzne oświetlenie Obiektu wyłączane jest w godzinach regulowanych ustaleniami wspólnoty mieszkaniowej, najczęściej od godziny 23.00
 5. Za osoby niepełnoletni odpowiadają ich opiekunowie pod których opieką pozostają przez cały okres pobytu w Obiekcie.
 6. Części rekreacyjne Obiektu tj. basen, place zabaw, siłownia nie są strzeżone i osoby niepełnoletnie mogą na nich przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych opiekunów.
 7. PortJastar nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie Obiektu, w tym w apartamencie, w związku z tym Goście nie powinni pozostawiać bez opieki wartościowych przedmiotów.

§6
Wymeldowanie i zdanie kluczy

 1. Zdanie klucza po zakończeniu najmu apartamentu odbywa się w biurze Apartamenty Marina Jastarnia w dniu wyjazdu w godzinach od 9:00 – 10:00.
 2. Apartamenty po wyjeździe są sprawdzane przez personel obiektu, w przypadku stwierdzenia usterek, zniszczeń bądź strat w wyposażeniu apartamentu, goście za powstałe szkody bądź straty w wyposażeniu zostaną dodatkowo obciążeni.
 3. Gość, który umyślnie lub przez przypadek zniszczy mienie znajdujące się w Obiekcie zobowiązany jest do naprawienia szkody na zasadach ogólnych, zgodnie z kodeksem cywilnym.
 4. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze apartamentu przez obsługę, będą dochodzone na drodze sądowej, w przypadku braku możliwości ich wyegzekwowania polubownie.
 5. W przypadku zgubienia kluczy, karty magnetycznej (tzw. zegarka) do Obiektu Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 200 PLN.

§7
Cisza nocna

 1. Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, a w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00.
 2. W przypadku zgłoszonego zakłócenia spokoju PortJastar ma prawo nałożyć na Gości karę pieniężną w wysokości 500 PLN doliczając ją do rachunku Klienta, niezależnie od tego, czy zakłócenia dokonał Klient, czy też przebywający z nim Goście.

§8
Odpowiedzialność za apartament

 1. PortJastar zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji w tylko formie gotówkowej na co wystawiane jest odpowiednie pokwitowanie przekazane klientowi w wysokości od 300-1000 PLN, zgodnie z §3 niniejszego Regulaminu, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu zniszczeń podczas pobytu.
 2. Kwoty zniszczeń wyceniane są na podstawie bieżących cen produktów i usług (mogą zostać ustalone na podstawie cen wykazanych w internecie na dany moment).
 3. Przybliżony cennik dostępny jest w recepcji obiektu.
 4. Kaucja jest zwracana Klientowi w dniu wyjazdu w pełnej kwocie tylko w gotówce po oddaniu pokwitowania zwrotu kaucji, jeśli w apartamencie lub w Obiekcie nie wyrządzono szkód, w innym wypadku kaucja jest zwracana po potrąceniu kosztów niezbędnych do usunięcia powstałych szkód.
 5. Klient odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone przez Gości przebywających w wynajmowanym apartamencie.

§9
Warunki korzystania z apartamentu

 1. Goście zobowiązani są do wyrzucenia śmieci przed opuszczeniem apartamentu, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe apartamentu.
 2. Przy każdorazowym wyjściu z apartamentu Goście zobowiązani są zamknąć wszystkie okna oraz zamknąć drzwi wyjściowe na wszystkie zamki, do których otrzymali klucze.
 3. Goście mają obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów wody i urządzeń elektrycznych.
 4. Z uwagi na ochronę przeciwpożarową Goście nie mogą używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażenia lokalu poza: ładowarkami do telefonów komórkowych, komputerów przenośnych i innych urządzeń mobilnych, maszynkami do golenia, suszarkami do włosów.
 5. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w apartamencie przez Gości kończących pobyt zostaną odesłane na koszt Klienta kurierem, na wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji PortJastar przechowa przedmioty przez okres 7 dni, a następnie wyrzuci je lub przekaże je na cele charytatywne.
 6. Goście zobowiązani są do utrzymywania apartamentu w stanie, w jakim znajdował się on z chwilą rozpoczęcia pobytu.

§10
Zakaz palenia

 1. W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
 2. Za naruszenie tego zakazu grozi kara pieniężna w wysokości 500 PLN, doliczana do rachunku Klienta¸ niezależnie od tego, czy zakaz został złamany przez Klienta, czy też przebywających z nim Gości.

§11
Zmiana cen

PortJastar nie jest zobligowane do obniżenia opłaty za najem zarezerwowanego już apartamentu, nawet w sytuacji, gdy w okresie na jaki Klient zarezerwował apartament, PortJastar oferuje najem podobnych apartamentów w niższej cenie, niż cena jaka została wskazana Klientowi podczas jego rezerwacji.

 

§12
Zwierzęta domowe

 1. Bez wcześniejszej akceptacji PortJastar Goście nie mogą trzymać zwierząt w apartamentach.
 2. W przypadku uprzedniej zgody na pobyt zwierzęcia w apartamencie, Klient zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 200 PLN za cały okres najmu apartamentu.

§14
Sytuacje wyjątkowe / Siły wyższe

 1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, PortJastar, rezerwuje sobie prawo zaproponowania Klientowi apartamentu zastępczego, zmiany terminu rezerwacji, zmiany obiektu o podobnym standardzie lub  dokonania anulacji rezerwacji (tylko w przypadku, gdy Portjastar nie będzie w stanie dokonać zmiany w terminie rezerwacji lub zapewnić obiektu o podobnym standardzie). Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Gości lub ich majątku, z powodów niezależnych od PortJastar, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone, jeśli inne rozwiązania nie wejdą w życie (zmiana terminu rezerwacji, zastępczy apartament lub zmiana obiektu o podobnym standardzie).
 2.  W przypadku odwołania rezerwacji przez PortJastar, z przyczyn niezależnych od niej „np Covid 19 w obiekcie”,  PortJastar zobowiązuje się do dokonania zwrotu kaucji rezerwacyjnej (zadatku), ale nie jest zobowiązana do zapłaty jakichkolwiek kar, odszkodowań, itp.
 3. Informujemy, że dokonanie rezerwacji lub pobyt w Budynku „C” z basenem, wiąże się z dyskomfortem hałasu typu (hałas dzieci dochodzący z basenu i wewnętrznego placu zabaw, praca pomp basenowych itp.). Wszelkie skargi i reklamacje nie będą podstawą do anulacji rezerwacji lub skrócenia okresu najmu apartamentu oraz zwrotu uiszczonej opłaty za najem apartamentu. Opłata za najem apartamentów w Budynku „C” uwzględnia ulgę za obniżony komfort pobytu z powodów opisanych w niniejszym punkcie.

 §15
Awarie

 1. PortJastar zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek powstałych w apartamencie do 72h, chyba że charakter usterki wymaga dłuższego czasu jej naprawy.
 2. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od PortJastar, (dostawa mediów, w tym TV oraz Internetu, awarie pieców, awarie sprzętów znajdujących się w apartamencie), brak dostępu do siłowni, basenu, placów zabaw lub brak atrakcji nie stanowią podstawy do rezygnacji z rezerwacji lub najmu apartamentu i tym samym nie jest podstawą do obniżenia lub zwrotu opłaty za najem lub kaucji rezerwacyjnej (zadatku).

§16
Rozstrzyganie sporów

 1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy PortJastar, a Klientem lub Gościem jest prawo polskie.
 2. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby PortJastar.

§17
Postanowienia końcowe

 1. Liczba Gości w apartamencie nie może być większa od podanej w potwierdzeniu rezerwacji. W przypadku przekroczenia tej liczby spółka ma prawo pobrać opłatę za każdą dodatkową osobę w wysokości 150 PLN lub rozwiązać umowę najmu apartamentu ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu wniesionej kaucji rezerwacyjnej (zadatku).
 2. Wszystkie dodatkowe usługi/produkty oferowane w obiekcie są dodatkowo płatne.
 3. PortJastar nie świadczy usług codziennego sprzątania apartamentów, wymiany pościeli oraz ręczników, a także nie wyposaża apartamenty w dodatkowe sprzęty poza tymi, które znajdują się w apartamencie w momencie wydania go Klientowi.
 4. Osoby nie będące Gośćmi, w rozumieniu niniejszego Regulaminu nie mają wstępu na teren obiektu, w tym nie mogą korzystać z basenu, placu zabaw wewnętrznego, placu zabaw wewnętrznego, siłowni itp.

Z poważaniem,
PortJastar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

 

Kontakt
Marina Jastarnia Apartamenty
ul. Floriana Ceynowy 13
84-140 Jastarnia

Rezerwacje/Wynajem (9.00-18.00)
+48 666 08 08 08
wynajem@marinajastarnia.pl
na terenie obiektu
Akceptujemy karty płatnicze:

ZOBACZ INNE NASZE OBIEKTY
Marina Jastrzębia Góra Apartamenty Odyseusz Jastarnia