Regulamin prywatnego-właścicielskiego basenu

 1. Regulamin określa warunki korzystania z prywatnego-właścicielskiego kompleksu basenowego na terenie obiektu Marina Jastarnia Apartamenty, w skład kompleksu basenowego wchodzi hala basenowa z pływalnią, brodzikiem i ciągami komunikacyjnymi oraz szatnie.
 2. Basen jest czynny codziennie od 9:00-20:00 z przerwą 13:00-14:00 wyłącznie dla właścicieli Apartamentów Marina oraz goście właścicieli przebywających w kompleksie Marina.
 3. Przed wejściem na teren hali basenowej należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz instrukcjami użytkowania oraz stosować się do nich w czasie pobytu na terenie hali basenowej. Korzystanie z kompleksu basenu jest równoznaczne z zapoznaniem się z warunkami Regulaminu i jego akceptacją.
 4. Przed wejściem na halę basenową użytkownicy zobowiązani są do skorzystania z szatni, tj. do zmiany obuwia na czyste obuwie plażowe, pozostawienia okryć wierzchnich, przebrania się w strój kąpielowy/kąpielówki a następnie dokładne umycie się poprzez skorzystanie z prysznica mieszczącego się w szatni z użyciem środków myjących.
 5. Zmiana ubrania na strój basenowy odbywa się wyłącznie w przebieralniach znajdujących się w szatniach.
 6. Osoby korzystające z hali basenowej obowiązane są nosić stój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne, estetyczne oraz  nie posiadający elementów mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa korzystającego, jak również być przyczyną uszkodzeń elementów kompleksu basenowego.
 7. Dzieci nie umiejące korzystać z WC obowiązane są nosić jednorazowe pielucho majtki przeznaczone do kąpieli.
 8. W szatni należy pozostawić urządzenia mogące ulec uszkodzeniu (telefony komórkowe, tablety, zegarki, itp.) oraz elementy o ostrych krawędziach mogące stanowić zagrożenie dla osób korzystających z basenu (np. biżuteria). Zaleca się pozostawienie cennych przedmiotów w apartamencie celem zmniejszenia ryzyka ich zgubienia lub kradzieży.
 9. Za rzeczy zaginione lub skradzione właściciele kompleksu nie ponoszą odpowiedzialności.
 10. Jednocześnie z kompleksu basenowego może korzystać maksymalnie do 10 osób.
 11. Na terenie kompleksu basenowego zabrania się: palenia tytoniu (w tym e-papierosów), wnoszenia i spożywania żywności, słodyczy (w tym gum do żucia), napojów, alkoholu, wnoszenia ostrych, niebezpiecznych przedmiotów, a w szczególności szklanych (w tym kosmetyków w szklanych opakowaniach ) oraz wprowadzanie psów i innych zwierząt.
 12. Z basenu nie wolno korzystać osobom, które:-  są w stanie po spożyciu alkoholu lub są w stanie nietrzeźwości;- są pod wpływem środków odurzających,- są pod wpływem leków psychotropowych;- są w złym stanie zdrowia, które może stanowić zagrożenie dla nich lub dla innych;- posiadają niezagojone rany;- cierpią na jakiekolwiek choroby zakaźne, choroby układu wydalniczego, choroby związane z niewydolnością układu krążeniowego, cierpią na padaczkę, choroby układu oddechowego, oraz na inne choroby przy, których korzystanie z basenu może powodować zagrożenie życia lub zdrowia tej osoby lub innych osób korzystających z basenu.- są uczulone na środki dezynfekujące;
 13. Osoby, cierpiące na inne schorzenia, niż wymienione w pkt 12, jednakże których stan zdrowia pozwala na korzystanie z basenu, a także osoby o obniżonej sprawności lub samopoczuciu, oraz kobiety w ciąży, powinny korzystać z basenu i urządzeń znajdujących się w strefie basenowej, ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia. Osoby takie korzystają z basenu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 14. Osoby korzystające z okularów korekcyjnych noszą je na własną odpowiedzialność. W przypadku stłuczenia lub pęknięcia okularów osoba z nich korzystająca jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym zdarzeniu pracownika Obiektu.
 15. Czasowo wyłączone z eksploatacji strefy kompleksu basenowego są oznakowane. Zabronione jest korzystanie ze stref czasowo wyłączonych z eksploatacji.
 16. Na terenie prywatnego-właścicielskiego kompleksu basenowego zabrania się:

– biegania;

– skakania do wody;

– wpychania lub wciągania innych osób do wody;

– wszczynania fałszywych alarmów;

– zaśmiecania basenu;

– niszczenia kompleksu basenowego lub jego wyposażenia

– pozostawiania dzieci bez opieki;

– zachowywania się w sposób ogólnie przyjęty za nieobyczajny;

 1. Osoby korzystając z prywatnego kompleksu basenowego zobowiązane są do:- stosowania się do znaków informacyjnych nakazu i zakazu umieszczonych na terenie kompleksu basenowego;- stosowania  się  do  poleceń  pracowników  Obiektu;- dostosowania swoich planów aktywności do własnych umiejętności i sprawności ogólnej oraz stanu zdrowia;- użytkowania sprzętu odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;- bezzwłocznego informowania pracowników Obiektu o zaistniałym wypadku, urazach oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób;-wchodzić i wychodzić z niecek basenowych wyłącznie w  miejscach do tego przeznaczonych;
 2. Zabrania się korzystania z basenu osobom poniżej lat 18 bez opieki osoby dorosłej.
 3. Odpowiedzialność za dzieci pozostające na terenie kompleksu basenowego niepełnoletnie ponoszą rodzice i opiekunowie.
 4. Właściciele kompleksu basenowego nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobach i mieniu osób korzystających z basenu.
 5. Osoba naruszająca Regulamin może zostać zmuszona do opuszczenia kompleksu basenowego.
 6. Kompleks basenowy jest prywatną-właścicielska pływalnią i nie podlega obowiązkowi nadzoru ratownika – basen niestrzeżony.

Z poważaniem,

Właściciele

 

Kontakt
Marina Jastarnia Apartamenty
ul. Floriana Ceynowy 13
84-140 Jastarnia

Rezerwacje/Wynajem (9.00-18.00)
+48 666 08 08 08
wynajem@marinajastarnia.pl Marketing
+48 500 005 114
na terenie obiektu
Akceptujemy karty płatnicze:

ZOBACZ INNE NASZE OBIEKTY
Marina Jastrzębia Góra Apartamenty Odyseusz Jastarnia